ROUWDRUKWERK
ROUWSOUVENIRS
URNEN
NIEUWJAARSBRIEVEN
...
 FR   EN 
Nieuws
Producten
 Caddy
Log-in
Contacteer ons
Home
Algemene voorwaarden

Alleen zo een afzonderlijke beschreven overeenkomst die het anders zou bepalen worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten, enz. uitgezonderd volgens navolgende voorwaarden.

 1. Offerte:
  1. De offertes van de "Grafische Uitgeverij Beuselinck" B.V.B.A zijn vrijblijvend.
  2. Deze omvatten nooit wettelijke lasten, taksen, enz. zoals B.T.W. en zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
  3. Iedere prijs is slechts geldig voor het opgegeven aantal exemplaren.
  4. Enkel de Vlaamse verkoopsvoorwaarden zijn rechtsgeldig.
 2. Bestellingen:
  1. Degene die de opdracht geeft wordt verondersteld daartoe gerechtigd te zijn.  Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, elke verantwoordelijkheid tegenover derden.
  2. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededingen beschermde voorwerpen, verklaart de opdrachtgever dat er geen inbreuk op de wettelijke bepalingen wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, voortvloeiend uit deze opdracht.
  3. Tekeningen, ontwerpen, drukproeven, clichés enz. waarop geen bestelling volgt binnen één maand worden aangerekend maar blijven onze volle eigendom.  Deze kunnen verkocht worden mits uitdrukkelijke melding in de bestelling en factuur.
  4. De keuze van de lettersoort, evenals de lay-out is aan de leverancier vrijgelaten.
  5. Het terug overmaken door de opdrachtgever van de vóór het afwerken gegeven proef of model, behoorlijk gedateerd en ondertekend, ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofd van fouten en weglatingen die niet op de proef of model werden verbeterd of niet schriftelijk werden medegedeeld.
  6. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Bewaring:
  1. De leverancier is er niet toe gehouden zetsel, clichés, bandstempels, tekeningen, ontwerpen, foto's, films, door hem afgewerkte producten, enz. in bewaring te nemen.  Wanneer de bewaring overeengekomen is, geeft zij aanleiding tot een toeslag voor het in opslag nemen en houden en het uit opslag halen van deze zaken.  Het bewaren van productiemiddelen door de leverancier, houdt geen waarborg in dat zij weer in gebruik kunnen worden genomen.
 4. Leveringstermijn:
  1. Een laattijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
  2. Vertraging vanwege de opdrachtgever geeft de leverancier recht op schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen, materieel, enz.  De overeengekomen leveringstermijn begint eest te lopen vanaf de werkdag die volgt op de aangifte van de nodige documenten en/of het te verwerken materiaal nodig voor het volledige order.  Voor het uitvoeren van een order, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan normaal voorziene termijn worden extra kosten in rekening gebracht.
 5. Afwijkingen:
  1. Geringe afwijkingen bij kleurendruk, evenals schakeringsverschillen in papier en bandmateriaal kunnen geen reden voor afkeuring zijn.  De volkomen overeenstemming van het register wordt niet gewaarborgd.  Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan.  De meer exemplaren worden tegen de eenheidsprijs berekend.
 6. Annuleringen:
  1. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijze gemaakte onkosten te vergoeden en de voor deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen.  Dit alles onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding wegens winstderving, en van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
 7. Klachten en verantwoordelijkheid:
  1. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden.  De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daar van behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.  Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken.  Indien de opdrachtgever verzuimt leveringen te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document.  Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur.
  2. Zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever bij ontvangst van de goederen onmiddellijk vermeld te worden op de verzendingsnota of elk gelijkwaardig document.
  3. De gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg.  Gebreken aan een deel van het geleverde werk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
 8. Betaling:
  1. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn gerechtigd om vóór de levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden verkregen.  De wissels, cheques, mandaten, kwijtschriften brengen noch vernieuwing noch afwijking mede.
  2. Bij het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, zal van rechtswege zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot enerzijds de eisbaarheid van een intrest van één en half percent per maand of gedeelte van maand, en anderzijds tot een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op twintig percent van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 49,58.  De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
  3. In geval van facturatie van één of meerdere leveringen, in vermindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na totale uitlevering.  In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.
  4. In geval van niet betaling op de vervaldag van één van de vorige facturen houden wij ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op het ogenblik in zijn bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere bestelling of lopend contract op te schorten of te vernietigen.
  5. De eigendom der goederen blijft aan de leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoeding te zake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
  6. Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen in perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.
  7. Alle inningskosten van welke aard deze ook mogen zijn, zoals bank-, innings-, post- en gerechtskosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 9. Bevoegdheid:
  1. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming gevestigd is.  Mits wederzijds akkoord tussen leverancier en opdrachtgever kan elk geschil onderworpen worden aan de uitspraak van een scheidsgerecht ingericht volgens de bepalingen van het gerechtelijk wetboek artikels 1676 tot en met 1723.
 10. Auteursrecht - Vermogensrecht :
  Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt.

  Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformeerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom.

  De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.
Beuselinck bvba - Fabrieksweg 27 - B-8480 Eernegem - Tel.: +32 (0)59 29 95 34 - Fax: +32 (0)59 29 04 15
E-mail: - BTW: BE 0428.102.966

Cookie policy - Privacy verklaring - Algemene voorwaarden
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie